Xuemei Chen, Rajiv Gupta, Yingbo Hua and Yinsheng Wang

Caption

Top row, left to right: Xuemei Chen and Rajiv Gupta; bottom row, left to right: Yingbo Hua and Yinsheng Wang.